AWTEC 2022 will be held by Zhejiang University, Hangzhou, China.

AWTEC 2022 link
awtec2022.JPG